โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กุลวงค์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร บุญเทียม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร คำทะเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวริญญาภัทร์ โชตน์ภัควรรธนะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกไชย กุลวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการเหรียญชัย สิริปุญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา จริยะมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ