โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  248   คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  251   คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)