โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สร้างคนดีสู่สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน