โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแพรธารทอง อุดมกัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ