โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านพะทาย  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖   ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๒๐   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคพนม เขต ๒ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐  โดย นายดอน (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นครูสอนคนแรก อาศัยศาลาวัดจอมแจ้ง บ้านพะทาย เป็นโรงเรียน  เกณฑ์เด็กอายุ ๑๐ ปี เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อน ปีต่อ ๆ มา จึงได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามลำดับ นายดอนทำการสอนอยู่ประมาณ ๑๒ ปี  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕   เป็นเวลา ๙๕ ปี  โดยมีอาณาเขต ดังนี้

           ทิศเหนือ      จรดกับ ที่นา นายขันธ์ มะละ  ทิศใต้    จรดกับ ที่สาธารณประโยชน์
           ทิศตะวันออก จรดกับ ที่นานายลุ ทายะน้อย ทิศตะวันตก  จรดกับที่นา นายกาศ  เจริญราษฎร์

พ.ศ.๒๔๘๑   นายพร  สุวรรณมาโจ          เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๑ ปี  (ครู ๒ คน)
พ.ศ.๒๔๘๒   นายเพชร  พันธ์เมือง          เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๑ ปี     ย้าย        พ.ศ.๒๔๘๓   นายมา  วดีศรีศักดิ์            เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๓ ปี     ย้าย
พ.ศ.๒๔๘๖   นายอร่าม  ฝ่ายพนอม         เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๖ ปี     ย้าย     
พ.ศ.๒๔๙๒   นายบุญกอง  บุตรบุรี           เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๒ ปี     ย้าย
พ.ศ.๒๔๙๔   นายอินทร์  เพชรพินิจ         รักษาการครูใหญ่ อยู่ ๑ ปี
พ.ศ.๒๔๙๕   นายประสิทธิ์  บุพศิริ           เป็นครูใหญ่ทำการสอนอยู่ ๑๑ ปี   ย้าย
พ.ศ.๒๕๐๒   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยชาวบ้านออกตัวไม้ทั้งหมดและได้ออกมาจับจองที่ปัจจุบัน ๒๕ ไร่    ยกโครงอาคารตากแดดตากฝนอยู่ ๑ ปี
พ.ศ.๒๕๐๓   ชาวบ้านพร้อมใจกันตอกไม้กระดานมุงหลังคา จึงได้ย้ายเด็กออกมาเรียน
พ.ศ.๒๕๐๔   ได้รับเงินงบประมาณงวดสองซื้อสังกะสีมุงหลังคาและเงินงวดสามพร้อมปูพื้นอาคาร ต่อมุขด้านซ้าย ๒ ห้องเสา กั้นฝาด้านหลัง
พ.ศ.๒๕๐๖   นายกาศ  เจริญราษฎร์        มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ครู ๓ คน
พ.ศ.๒๕๑๒   ได้รับงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ สามห้องเรียนและออกหลักฐานที่ดินเป็น น.ส.๓ ก.  จำนวน  ๒๕  ไร่  และได้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู  มี นักเรียน ๑๔๔ คน
พ.ศ.๒๕๑๓   ที่ดินโรงเรียนถูกถนนสาย ๒๑๒  ตัดผ่านแบ่งออกเป็น ๒ แปลง
พ.ศ.๒๕๑๔   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ได้ครูเพิ่มอีก ๒ คน (รวมเป็น ๕ คน)
พ.ศ.๒๕๑๕   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  นายบัณฑิต  บุตรบุรี  ย้ายมาเป็นครูใหญ่
พ.ศ.๒๕๑๗   ได้รับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู และอีก ๔๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งได้ซื้อมาสร้างใหม่ เป็นแบบ ป.๑ฉ  ๒ ห้องเรียน (ป.๗ รุ่นแรกจบ  วันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๑๗)
พ.ศ.๒๕๑๘   นายบัณฑิต  บุตรบุรี  ครูใหญ่ ลกศึกษาต่อ  นายดำรง  ไชยศล  รักษาราชการแทนพ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูอีก ๑ หลัง แบบองค์การฯ  และอีก ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบสามัญ ๔๐๑  (๕ ที่)พ.ศ.๒๕๒๑   นายบัณฑิต  บุตรบุรี กลักจากการศึกษาต่อ
พ.ศ.๒๕๒๒   ใช้หลักสูตรใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยเปิดปีละชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
พ.ศ.๒๕๒๕   ได้รับงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน คลส.แบบ นพ.๐๐๒ ขนาด ๔ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.พ.ประสงค์  บูรณ์พงศ์  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๓๒   เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สาขาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
พ.ศ.๒๕๓๓   ส่งปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ๗  (ผ่าน)
พ.ศ.๒๕๓๔   ได้ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ นายพิศดาร  วงศ์บุญยัง และย้ายได้ นายสมเกียรติ  ผ่องจิตร  มาแทนอยู่ ๒ เดือน ย้าย  และว่างอยู่ปีกว่า
พ.ศ.๒๕๓๗   นางวิไลวรรณ  โสรินทร์  ,
พ.ศ.๒๕๓๙ นางยาใจ  เดชขันธ์  อยู่ ๒ เดือน
พ.ศ.๒๕๔๐-๔๕๔๔  ได้นางอุบลรัตน์  พรมสุ้ย
พ.ศ.๒๕๔๐   เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ ๘ ผ่าน (ผ่าน ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๐)
พ.ศ.๒๕๔๒   ได้วางท่อประปาโรงเรียนเชื่อมต่อประปาหมู่บ้านพะทาย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนักเรียนจำนวน  ๓๐๖ คน  ครู ๑๕ คน และได้ส่งโรงเรียนประกวดโรงเรียนพระราชทานได้ที่ ๑  ระดับจังหวัด  เป็นสถานศึกษาดีเด่นร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ  และได้ที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๔   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๔๖   ปฏิรูปการศึกษาเข้าสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต ๒ (อำเภอศรีสงคราม)
พ.ศ.๒๕๔๙   เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียน จำนวน ๒๗๕ คน  ครู ๑๒ คน ส่งประเมินวิทยฐานะ  ๑  เมษายน  ๒๕๔๙  ได้ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ๖  คน
พ.ศ.๒๕๕๐   นายบัณฑิต  บุตรบุรี  เกษียณอายุราชการ  (๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐)  นายไพรัช  ทิพย์พิลา ครูโรเรียนบ้านพะทาย  รักษาราชการแทนตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ จนถึง  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑
วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑   นายคารมณ์  เพียรภายลุน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะทาย