โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนวภพ ภพนพรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรภัฏ ทุมวรรณ