โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ
๑. สร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีไทยปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วม
๓. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก
๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
๒. จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วม
๓. การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
๔. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้